Οι συντελεστές βαρύτητας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν στα ΕΠΑΛ. Σε κάθε ειδικότητα ανακοινώθηκαν συντελεστές για κάθε μάθημα. Οι συντελεστές αυτοί επηρεάζουν το 20% των μορίων των υποψηφίων δίνοντας σε κάθε υποψήφιο διαφορετικά μόρια για κάθε τμήμα. Μπορείτε να δείτε τους συντελεστές βαρύτητας στις εικόνες που ακολουθούν, αλλά και στην Υπουργική Απόφαση.
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας