Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν
αυτοπροσώπως στο
Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, προσκομίζοντας
παράλληλα το δελτίο εξεταζομένου/ης υποψηφίου/ας του Υ.ΠΑΙ.Θ. ή φωτοαντίγραφο
της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις
και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τον κατά περίπτωση νόμιμο
τίτλο παραμονής για
τους ομογενείς, από τη δημοσίευση
της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00
της 27-02-2022Η Προκήρυξη Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας